Düşünce Okulu

Proje

Düşüncenin Okullaşması, hem bir ‘fikir hem de bir ‘proje’dir. Fikri, Düşüncenin Okullaşması kitabı ile kamuoyuna açıklamış bulunuyoruz. ‘Proje’ye gelince, onu da şu şekilde izah edebiliriz. Proje, moderniteyi ‘fikir planında’ mağlup etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için, ‘İslam’ ve ‘Modernite’ olmak üzere iki ana alanda ‘karşılaştırmalı’ bir çalışma yapılacaktır. Her iki alanda da ideolojik, felsefi ve siyasal içerikli materyal belirlenecek ve bunlar ciddi bir şekilde okunup değerlendirilecektir. Bu bağlamda, projeye katılacak kişiler, moderniteye eleştirel bakabilen ‘İslamcılar’dan oluşacaktır. Zira çağdaş dönemde moderniteye karşı direnebilme istidâdı gösteren grup İslamcılardır. Proje bünyesinde görev alacak olan her bir katılımcı, kapsamlı bir ‘liste’ çerçevesinde, bir kişi, bir olay ve bir kavram üzerinde uzmanlaşacaktır. Bu bağlamda, katılımcı, İslam alanında, örneğin, kişi olarak Ebu Hanife, olay olarak İstanbul’un Fethi ve kavram olarak ‘ibadet’i inceleyecek; diğer bir katılımcı Modernite alanında, örneğin, kişi olarak Marks, olay olarak Fransız Devrimi ve kavram olarak da ‘özgürlük’ü inceleyecektir. Sonra bütün bu çalışmalar neticesinde ulaşılan sonuçlar, ‘kitap’ ve ‘makale’ formatında yayınlanmak üzere ‘proje yöneticisi’ne sunulacaktır. Proje yöneticisi, bu çalışmaları değerlendirecek; kitap ve makale olarak yayınlanabilecek olanları yayınlayacak ve moderniteyi fikren mağlup edecek ‘total çalışma’yı ortaya çıkarmak için bunlardan yararlanacaktır. Bu materyalin bir kısmı, bilgilendirme amacıyla dusunceninokullasmasi.com sitesinde de yayınlanacaktır.

Proje bağlamında şahıslarla ilgili her bir çalışmada şu 4 ana başlık bulunacaktır:

  1. Şahsın biyografisi
  2. Şahsın görüşleri ve bunlara yönelik eleştiriler
  3. Şahsın Batı/Müslüman Düşüncesi’ndeki yeri
  4. Şahsın görüşlerinin ‘düşüncenin okullaşması’ perspektifinden eleştirisi.

İlk bölümde, şahsın biyografisi, özellikle ideolojik ve siyasi duruşunu resmedecek şekilde ve detaylı bir biçimde incelenecektir. İkinci bölümde, şahsın görüşleri ve bunlara yönelik eleştiriler, şahısla ilgili bütün literatür incelenerek metne yansıtılacaktır.[1] Üçüncü bölümde şahsın Müslüman/Batı düşüncesindeki yeri ve önemi değerlendirilecektir. Dördüncü bölümde ise, şahsın görüşleri ‘düşüncenin okullaşması’ perspektifinden ve ‘hakk’ ve ‘hakikat’ kriteri ölçeğinde tenkid edilecektir.

Olaylarla ilgili çalışmada ise, şu başlıklar olacaktır:

  1. Olayın mahiyeti
  2. Batı/Müslüman Medeniyeti’ndeki önemi
  3. Düşüncenin Okullaşması bağlamında değerlendirilmesi.

Nihayet, ‘kavramlar’la ilgili çalışma da şu başlıklar yer alacaktır:

  1. Etimolojik ve semantik tahlil
  2. Batı/Müslüman Düşüncesi’ndeki önemi
  3. Düşüncenin Okullaşması bağlamında değerlendirilmesi.

Somut ve özet olarak proje budur. Bu vesileyle ifade etmek istiyoruz ki, moderniteyi fikren mağlup etme görevi, esasen bütün Ümmet’in üzerine düşmektedir. Biz naçizane bu konuda somut bir şeyler yapmak istiyoruz. Ve “bu konuda bize yardımcı olmak isteyen, projede çalışabilecek altyapıya sahip, ideolojik ve eleştirel düşünebilen, ‘ihlaslı’ İslamcılara kapımız sonuna kadar açık” diyoruz. Bizim inancımıza göre, Çağdaş Müslüman Düşünce, henüz moderniteyi mağlup edecek ilmî birikime ulaşamamıştır ve o yüzden de bugün dünyaya ‘Bâtıl’ hakimdir. Bununla birlikte, Çağdaş Müslüman Düşünce de tedricen gelişmektedir ve trend olumlu yöndedir. Bu süreci tamamlamak için düşüncenin ‘okullaşması’ gerekiyor. Bizim bu ‘proje’ ile yapmaya çalıştığımız şey, düşüncenin okullaşması sürecine naçizane katkıda bulunmaktır.

↩ [1] Şahsın bizzat kaleme aldığı eserlerle ilgili okuma faaliyetinde orjinal metin kullanılacaktır.