Düşünce Okulu

Bu bölümde, ‘Düşüncenin Okullaşması’ sürecinde yapılacak faaliyetler izah edilmektedir. ‘Proje’ bölümünde “moderniteyi fikren mağlup etme” amacı doğrultusunda yürütülecek ilmî faaliyetin amacı, kapsamı ve yöntemi izah edilmekte; ‘Okul’ bölümünde ise, tedrisat faaliyeti yapmak suretiyle okullaşma sürecine katkısı olacak bir tasarı-projenin özet izahı bulunmaktadır.