Kitap Değerlendirmesi

Bir toplumda düşünce düzeyinin artmasında kitabın hayati önemi haiz olduğu kuşkusuzdur. Temel kaynağımız olan Kur’an da, nihayetinde, bir ‘kitap’tır. O nedenledir ki, Müslümanlar, her dönemde, kitaba ve kütüphanelere önem vermişler; âlime, fakihe ve mütefekkire saygı göstermişlerdir.

Bu açıdan bakıldığında, içinde fikir barındıran her kitap kıymetlidir. Ancak bizler, bu bölümde, her kitabın değil, ‘düşüncenin okullaşması’ kavramıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan kitapların değerlendirmesini yapmaya çalışacağız.

Bununla birlikte, bilinmelidir ki, insanlık tarihi boyunca üretilmiş olan itikadî, ideolojik veya siyasi içerikli bütün kitapların (orijinali ve tercümesinin) yer aldığı bir ‘Büyük Kütüphane’nin kurulması da, düşüncenin okullaşması sürecine olumlu katkı sağlayacaktır.